سوسن نوری در پادکست ایران ما درباره‌ی مسائل اجتماعی و مسئولیت‌پذیری ایرانیان در گروه‌های اجتماعی مختلف حرف می‌زند و با کارشناسان و شهروندان گفت‌وگو می کند.

سوسن نوری در این شماره به سراغ مردم رفته‌ و با چند نفر در باره اهمیت مسئولیت اجتماعی و انجام کار های جمعی گفت و گو کرده‌است.