رقابت یک ویژگی بدون ارزش نیست. از نظر اجتماعی رقابت سالم باعث بروز نوآوری می‌شود.
رقابت سالم شالوده اصلی جامعه و اقتصاد است و باعث می‌شود که ارائه دهندگان خدمات به‌روز، کارآمد و سازنده باشند.

در این ویدئو به جنبه‌های مختلف رقابت و نقش آن در فسادستیزی پرداخته شده است.