در این قسمت میزبان پادکست درباره معلولیت و خانواده به عنوان اولین حامی معلولین در ایران با شما صحبت می کند.