ازل پادکستی برای زنان خانه دار است اما همه می توانند به آن گوش کنند.
این قسمت پادکست در مورد سرطان است ما برای آنها که به این بیماری مبتلا هستند و هم پاهایشان مطالبی برای گفتن داریم.