در قسمت دوم از پادکست قلب جوان در مورد تکنولوژی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و شرایط روحی سالمندان صحبت می‌شود.