فلافل یکی از غذاهای خوش‌مزه جنوب ایران است که اگر با دست‌پخت خود اهالی جنوب امتحانش کنید متوجه طعم تندوتیز و تفاوتش با فلافل‌های دیگر شهرها می‌شوید. حال این بار امتحان فلافل با دست‌پخت چند جوان آبادانی که دست‌پخت خوش‌مزه مادر را به ارث برده‌اند می‌ارزد.