قسمت سیزدهم پادکست مسیر سبز درباره مرگ است. مرگ در زندان و مواجهه با مرگ عزیزان در زندان.