قسمت پانزدهم از پادکست مسیر سبز، در مورد دانش حقوقی و تاثیرات مثبت آن است.