فساد، صرفا پدیده‌ای متعلق به جهان در حال توسعه نیست؛ گرچه در آن جوامع، تبعات هولناک‌تری دارد.

صنعت خودروسازی، از جمله بخش‌هایی است که ظرفیت زیادی برای بروز فساد و سوءاستفاده دارد. این ویدئو به فساد در صنعت خودروهای الکتریکی چین می‌پردازد.