فرهنگ

احتکار از ترس کرونا

چکیده: فروشگاه پر از جمعیت که اکثراً ماسک زده‌اند و بعضی دستکش یک‌بارمصرف به دست دارند، است. بیشتر افراد سبد چرخ‌دار بزرگی را هل می‌دهند که از مواد خوراکی لب‌ب...