فرهنگ عمومی

یارانه دولتی‌های ثروتمند باید قطع شود

دکتر مجید رضا داوری، کارشناس ارشد بانکی درباره چگونگی تخصیص یارانه‌ها به مردم، در گفت‌وگو با همستان گفت: بررسی حساب‌های مردم از سوی دولت در همه کشورهای دنیا مر...