فرهنگ عمومی

یارانه دولتی‌های ثروتمند باید قطع شود

چکیده: دسترسی بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی به حساب‌های بانکی افراد در چارچوب ضوابط شفاف و قانونی در بسیاری از کشورهای جهان امری مرسوم است اما در ایران هر بار ک...