منطقه: تهران

کمپین مسئولیت اجتماعی سینره برای حمایت از کودکان کار و نیازمند

کمپینی در راستای برطرف کردن نیازهای اساسی کودکان آسیب پذیر در شرایط کنونی ایجاد شده که این کمپین معروف به حمایت از کودکان کار، کودکان محروم از تحصیل و نیز کودک...