شهر و نظام اداره شهر در طول تاریخ ایران حتی پیش از تاسیس نهاد بلدیه و شهرداری امروزی همواره شبیه تیغی دو لبه عمل کرده است. خدمت و خیانت، فساد و سازماندهی، اختلاس و حراست از مال و خاطره مردم دوگانه‌هایی بوده‌اند که در طول تاریخ سازمان‌های اداره کننده شهر همراه یک دیگر بودند و نهادهای شهری را به عنوان فسادپذیرترین نهادهای رسمی تبدیل کرده است. اما داستان اختلاس و فساد در نظام اداره شهر چطور و از کجا شروع شده است؟