عدم جمع‌آوری پسماندها در کمال‌شهر کرج مشکلات فراوانی را در منطقه خرمدشت به وجود آورده. این موضوع نارضایتی فراوانی میان ساکنان آفریده است. گزارش همستان را ببینید.