گزارش همستان از طرح محله اسلامی؛

حاشیه شهر سمنان، میزبان طرحی با عنوان محله اسلامیه است تا بخشی از تبعیض های موجود را سامان بخشد.

با توسعه شهرنشینی دو واژه “بالا” و “پایین” در کنار کلمه شهر جایگاه جدیدی پیدا کرد و این واژه ها معنا و مفهومی متفاوت در اذهان متبادر می سازد. وقتی واژه “بالای شهر” بر زبان می آید عمران، آبادانی، رفاه و امکانات عالی در ذهن نقش می بندد و در مقابل با شنیدن واژه “پایین شهر” فقر و تنگدستی، خانه های فرسوده و غیرقابل استفاده، کمبود امکانات و محیطی هراس آور و در مجموع تصویری خاکستری به ذهن می آید.

قرار گرفتن این واژه‌ها در کنار هم آنقدر معنی‌دار شده که گویا در ارائه خدمات مدیران شهری هم تاثیرگذار بوده است به نحوی که تفاوت خدمات شهری در مناطق مختلف شهر سمنان بسیار چشمگیر است. از میزان سرانه فضای سبز و نوع گلکاری و سنگ فرش ها گرفته تا برنامه ریزی های شهری و ارائه خدمات به مردم در بالا و پایین شهر کاملا متفاوت است.

عدم توزیع امکانات در همه فضاهای شهری سمنان موجب افزایش فاصله بین پایین و بالای شهر شده و به خوبی این کمبود در مناطق پایین شهر دیده می شود.

برخی نقاط شهر سمنان از کمبود امکاناتی همچون پارک، کتابخانه، فضاهای عمومی و سینمایی به شدت رنج می برند، در حالیکه سابر نقاط این شهر از چنین امکاناتی، بیشتر برخوردارند.

این مناطق از معضلات و مشکلات فراوانی رنج می برند. امکانات بصورت عادلانه توزیع نشده و اغلب اهالی این مناطق را اقشار ضغیف شهر تشکیل می دهند. بافت فرسوده شهری و بناهای نیمه خراب، بهداشت ضعیف و کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی، رشد جمعیت غیربومی و پیدایش فرهنگ های جدید ، از مشکلاتی است که گریبانگیر حاشیه شهر سمنان شده است و مردم این مناطق را نیز معترض کرده است.

لذا مدتی است در شهر سمنان طرحی با عنوان محله اسلامیه با هدف بهبود اوضاع بخشی از مناطق حاشیه شهر سمنان در حال اجراست.