مشکلات تردد معلولان در شهر، هر روز بیشتر می‌شود. خبرنگار همستان به سراغ شهروندان رفته تا این موضوع را از نگاه آنان بررسی کند.