در قسمت بیست و نهم از پادکست تکامل در مورد نحوه برخورد با بددهنی کودک و راه‌های درمانی آن صحبت می شود.