در قسمت سی و یکم پادکست تکامل در مورد رفتار والدین با کودکان صحبت می‌شود.