در قسمت سی و دوم از پادکست تکامل در مورد تلاش برای اجتماعی کردن فرزند اول صحبت می‌شود.