محمد سالاری در نشست خبری امروز دوشنبه درمورد عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، به پریسا هاشمی، خبرنگار همستان، درباره توجه به مدیریت بحران در صدور پروانه ساختمان‌های تهران توضیح داد.