آزار زبانی زنان متاسفانه یکی از گرفتاری‌های رایج در کشور ماست. آزاردهندگان ضرورتا از یک جنس نیستند. درست که بعضی از آنان با اینکه از قبح عمل‌شان باخبرند دست به این کار می‌زنند اما ممکن است بعضی از آنان ندانند که حرفشان باعث آزار شده است. به همین خاطر است که باید درباره این موضوع حرف زد و بحث کرد. اینکه قوانین بازدارنده تا چه حد در این عرصه راهگشایند، عواقب چنین اتفاقاتی برای آزاربیننده چیست و چگونه می‌توان افکار عمومی را نسبت به این پدیده حساس‌تر کرد.

اما شاید بد نباشد ابتدا ببینیم مردم، نسبت به این اتفاق چگونه می‌اندیشند. این ویدئو حاصل گفت‌و‌گوی خبرنگاران همستان با شهروندان است.