منطقه: تهران

یارانه دولتی‌های ثروتمند باید قطع شود

چکیده: دسترسی بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی به حساب‌های بانکی افراد در چارچوب ضوابط شفاف و قانونی در بسیاری از کشورهای جهان امری مرسوم است اما در ایران هر بار ک...

کمپین مسئولیت اجتماعی سینره برای حمایت از کودکان کار و نیازمند

کمپینی در راستای برطرف کردن نیازهای اساسی کودکان آسیب پذیر در شرایط کنونی ایجاد شده که این کمپین معروف به حمایت از کودکان کار، کودکان محروم از تحصیل و نیز کودک...